ریخته گری: کومبو بگ

ایتالین کلورز دارای محصولات متنوعی در زمینه شبکه فیلترینگ و کیسه های فیلتر (کومبو بگ) و مواد نسوز برای کارخانه های تولید آلومنیوم هست.

در واقع ما دارای:

شبکه فیلترینگ برای آلومنیوم با قابلیت انجام کارهای زیر هستیم:

  • فیلتر کردن ناخالصی های آلومنیوم
  • تنظیم دبی مواد در فرایند ریخته گری

پارچه های کانال های هدایت گر و متصل کننده در ریخته گری آلومنیوم مذاب

کومبو بگ و یا کیسه فیلتر در انواع مخلتف بلحاط ماده و ساختار برش داده میشوند که موارد زیر را فراهم می آورند:

  • آلدگی پایین هنگام ریخته گری اولیه
  • توزیع یکنواخت آلومنیوم
  • فیلترینگ یکنواخت و همگن