صنایع نظامی

شرکت ایتالین کلورز بخاطر نشام سازمانی ساختارمند خود که صمانت گر فعالیت هایش است با بخش های مختلف صنایع نظامی در حال همکاری است، از قبیل:

  • نیروی دریایی ایتالیا
  • نیروهای گارد فرانسه
  • بندرگاههای هوانوردی
  • نیروهای هوایی
  • وزارت دفاع

فراهم آوردن مواد تائید شده، عایقکاری قایق ها، عایق کاری حرارتی و پنلینگ عایق های صوتی