رویدادها

ایتالین کلورز در تمامی نمایشگاه های بین المللی مهم در مربوط به صنایع مهم حضور داشته است چه بصورت غرفه دار و چه بصورت بازدید کننده، نماد شرکت در قایق نمادین نماشگاه دریایی قرار دارد. حضور در نمایشگاه های نفت و گاز در اایتالیا و خارج از ایتالیا.